Skip to main content Skip to search

Pensioen

Ook recentelijk, heeft “het pensioen” weer volop in de belangstelling gestaan. Bijvoorbeeld door de aanstaande wijziging – per 1 januari 2018 – van de pensioenleeftijd 67 naar 68, maar ook door de te lage dekkingsgraden bij de diverse pensioenuitvoerders (Bedrijfstak- en Beroepspensioenregelingen).
Onderstaand treft u een verkorte omschrijving aan van hetgeen er aan regelingen aanwezig is. Uiteraard zijn wij gaarne bereid u nader te informeren in een vrijblijvend “intake” gesprek; hierbij maken wij een verkorte inventarisatie van uw wensen en mogelijkheden zodat wij een begroting kunnen maken voor ons advies- en eventueel onderhoudswerk.

Pensioentoezegging

Buiten de – meestal verplichte – Bedrijfstak- en Beroepspensioenregelingen, zijn er nog een flink aantal Ondernemings- en Beroepspensioenfondsen actief in de Nederlandse Pensioenwereld. Indien uw onderneming niet valt onder één van de genoemde regelingen en ook geen verplichting kent vanuit de CAO, is het inrichten van een pensioenregeling vrij. Deze vrijheid beperkt zich echter totdat u besloten heeft om een pensioenregeling voor uw werknemers in te richten; hierdoor ontstaat namelijk een uitbreiding van de arbeidsvoorwaarden, waardoor deze regeling slechts in uitzonderingssituaties weer ongedaan kan worden gemaakt.

Pensioenvormen

 • Eindloonregeling
  Kenmerk van de eindloonregeling is een pensioentoezegging op basis van het laatste pensioengevend inkomen en met een gegarandeerde opbouw (in Euro’s); deze “Rolls Royce” onder de pensioenregelingen zijn in de afgelopen decennia nagenoeg allemaal omgezet naar een Middelloonregeling (voorbeelden ABP, PGGM, Banken- en Verzekeringswezen); achtergrond hiervan waren de zeer hoge- en niet goed te budgetteren kosten van deze regelingen (bijvoorbeeld de inkomensaanpassingen door inflatie, met als gevolg de zogenaamde “back-service”)
 • Middelloonregeling
  Bij deze regeling is er sprake van een pensioentoezegging op basis van het pensioengevend inkomen in enig jaar en met een gegarandeerde opbouw (in Euro’s); dit resultaat wordt toegevoegd aan de voorgaande – opgebouwde – bedragen. Door deze methodiek is er geen sprake meer van de genoemde “back-service” welke in de Eindloonregelingen een aanzienlijk onderdeel van de pensioenlasten vormden. In de afgelopen jaren is er – door de aanhoudende lage rentestand – een aanzienlijke kostentoename bij deze regelingen te constateren
 • Beschikbare Premieregeling
  Zoals in de naam opgenomen, betreft het hier een toezegging – in een percentage van het pensioengevend salaris in enig jaar – van de werkgever aan de werknemer. Met deze bedragen wordt er – individueel – een pensioenpot opgebouwd welke op de pensioendatum dient te worden omgezet in een levenslang ouderdomspensioen. Doordat er geen enkele garantie is voor bedragen in Euro’s, is het risico van de rentestand op de pensioendatum en de dan geldende sterftetafels, volledig voor rekening van de werknemer (hogere rekenrente op de pensioendatum geeft een hogere pensioenuitkering en v.v. en bij een hogere levensverwachting, daalt de pensioenuitkering en v.v.). tussentijds is er nagenoeg altijd een keuze voor de werknemer ten aanzien van de belegging van deze bedragen. Ook is er altijd de keuze van de aanbieder bij de omzetting naar een uitkering

Doordat er – binnen de fiscale grenzen – sprake is van keuzevrijheid voor deze regelingen wat betreft de toezegging (van minimaal tot maximaal) en eventuele uitbreidingen (denk hierbij aan dekkingen voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, ANW-hiaatverzekering e.d.) maar ook uit de keuze van de aanbieders, zijn er hierdoor duizenden verschillende regelingen ontstaan. Het aanwezig zijn van “een” pensioenregeling bij een werkgever, kan dus heel verschillend zijn qua uitkomsten.

DGA pensioen

Voor de pensioenregeling in Eigen Beheer voor de Directeur Grootaandeelhouder, heeft recentelijk – per 1 april 2017 – een wetswijziging plaatsgevonden waardoor de continuering van deze methodiek niet meer mogelijk is. De DGA heeft een 3-tal opties, waarvan de keuze voor 1 juli 2017 kenbaar moet worden gemaakt, namelijk:

 • Bevriezing van de huidige reservering
 • Afkopen van de “fiscale” reservering met korting op het belastingtarief
 • Omzetten van de huidige “fiscale” reservering in een ODV (oudedagsverplichting)

In dit kader is het helaas niet mogelijk alle varianten uitgebreid te behandelen en verzoeken wij u contact met ons op te nemen waarbij wij u een kostenindicatie kunnen verstrekken voor onze verdere adviezen in uw persoonlijke situatie.

Neem direct contact op

Via onderstaande tool, heeft u de mogelijkheid om een berekening te maken en/of een aanvraag in te dienen voor de omzetting van een Pensioen- of Lijfrentekapitaal naar een uitkerende situatie.